Golfisõnastik

A

 

Asend (stance)

Asend on sisse võetud, kui mängija on asetanud jalad paigale ning valmistub löögiks.

Asendatud pall (substituted ball)

Asendatud pall on pall, mis on mängu pandud esialgse palli asemel, mis oli kas mängus, on kadunud, audis või üles tõstetud.

Au (honour)

Mängija kohta, kellel on õigus lüüa avalöögialalt esimesena, öeldakse, et „tal on au“ rada alustada.

Augus (holed)

Pall on augus siis, kui see on jäänud seisma augu piirides ja kogu pall on augu servast allpool.

Auk (hole)

Augu diameeter peab olema 4 ¼ tolli (108 mm) ja sügavus vähemalt 4 tolli (101,6 mm). Kui kasutatakse vooderdist, siis see peab olema süvendatud vähemalt 1 tolli (25,4 mm) võrra puttamisgriini pinnast allapoole, välja arvatud juhul, kui see osutub mulla olemuse tõttu ebapraktiliseks; vooderdise välisdiameeter ei tohi ületada 4 ¼ tolli (108 mm).

Aus mäng (fair play)

Aus mäng on olümpia- ja üldse spordiideaal, mis hõlmab ausust, austust nii meeskonnakaaslaste kui konkurentide vastu ja kehtestatud võistlusreeglitest kinnipidamist.

Ilma ausa mängu printsiibi järgimiseta ei ole sport enam täisväärtuslik võimalus sportlaste eneseteostuseks, omavaheliseks suhtlemiseks ja elukvaliteedi parandamiseks. Ausat mängu näitab üles eelkõige võistleja. Ennekõike tähendab see, et võistluses osaleja peab vankumatult kinni kehtestatud reeglitest.

Ausa mängu printsiipide kehtivust on spordis korduvalt vaidlustatud. Eelkõige on see puudutanud dopingu kasutamise keeldusid ning probleeme amatöörspordi ja profispordi eristamisel.

Aut (out of bounds)

Aut on ala, mis asub väljaspool väljaku piire või on komitee poolt audina märgistatud.

Kui aut on määratletud tähistusvaiade või tara abil või alana teisel pool vaiasid või tara, on audi piiriks tähistusvaiadele või tara postidele lähimad väljakupoolsed maapinnal asuvad punktid (välja arvatud nurgatoed). Kui audi tähistamiseks kasutatakse nii tähistusvaiasid kui jooni, tähistavad vaiad auti ning jooned audi piire.

Kui audi piire tähistavad ainult maapinnal asuvad jooned, asub joon ise audis. Audi piir ulatub vertikaalselt nii alla-, kui ülespoole.

Pall loetakse audis olevaks sellisel juhul, kui see asub tervenisti audis. Väljakul asuvat palli mängides võib mängija ise seista audis.

Auti tähistavad objektid nagu müürid, tarad, tähistusvaiad ja piirdeaiad ei ole tehislikud takistused ja neid ei tohi liigutada. Audi piire tähistavad vaiad ei ole tehislikud takistused ja neid käsitletakse maa külge fikseerituna.

Märkus 1: auti tähistavad tähistusvaiad või jooned peaksid olema valged.

Märkus 2: komitee võib kehtestada kohaliku reegli, millega kuulutatakse auti tähistavad, kuid mitte selle piire märgistavad tähistusvaiad tehislikeks takistusteks.

Avalöögiala (teeing ground)

Avalöögiala on mängitava raja alguskoht. See on nelinurkne kahe kepipikkuse sügavune ala, mille eesmised nurgad on märgistatud 2 avalöögiala tähise välispiiridega. Pall loetakse olevat väljaspool avalöögiala siis, kui see asub tervenisti väljaspool nimetatud ala.

B

 

Bunker 

Bunker on takistus, mis viitab spetsiaalselt valmistatud, piiritletud ja enamasti seest õõnsale maa-alale, kust on eemaldatud pinnas või muld ning see on asendatud liiva või muu sarnasega.

Bunker’i ääres või sees asuv muruga kaetud maapind, sh ülestikku laotud pinnasekihtidest serv (kaetud muru või mullaga) ei ole bunker’i osa.

Bunker’i sein või serv, mis ei ole kaetud muruga, on bunker’i osa. Bunker’i piir ulatub vertikaalselt alla-, kuid mitte ülespoole.

Palli loetakse bunker’is olevaks sellisel juhul, kui pall asub või mingi selle osa puudutab bunker’it.

C

 

Caddie (caddie)

Caddie on isik, kes vastavalt reeglitele mängijat abistab ja kelle tegevuse hulka võib kuuluda mängu ajal mängija keppide kandmine või käsitsemine.

Kui mitme mängija peale on palgatud üks caddie, peetakse caddie’t alati selle mängija caddie’ks, kelle pall (või kelle mängupartneri pall) on konkreetse olukorraga seotud ja caddie kantavat varustust selle mängija varustuseks. Sellises olukorras loetakse caddie’t teise mängija caddie’ks juhul, kui caddie on täitmas teise mängija (või tema partneri) antud tegevusjuhiseid.

E

 

Ebaharilikud pinnasetingimused (abnormal ground conditions)

Ebaharilik pinnasetingimus on igasugune juhuvesi, remondiala või urulooma, roomaja või linnu poolt uuristatud auk, mullahunnik või rada.

Edenemisala (through the green)

Edenemisala hõlmab kogu väljakut, välja arvatud:

 1. mängitava raja avalöögiala ja puttamisgriini;
 2. kõiki väljakul asuvaid takistusi.
F

 

Forecaddie (forecaddie)

Forecaddie on isik, kelle komitee on palganud mängu ajal mängijatele palli asukohta näitama. Teda käsitletakse välistegurina.

G

 

Golf

Pallimäng, mida mängitakse muruväljakul, kus on 9 või 18 auku, millesse püütakse löögipeaga kepiga (85–110 cm) lüüa plastpalli (Ø 41–43 mm, mass 44–46 g). Korraldatakse maailma meistrivõistlusi kutselistele ja harrastussportlastele.

J

 

Juhuvesi (casual water)

Juhuvesi on igasugune ajutiselt väljakule kogunenud vesi, mis ei asu veetakistuses ning on nähtav enne või pärast mängija poolt löögiasendi sisse võtmist. Lund ja looduslikku jääd (välja arvatud härmatist) käsitletakse mängija omal valikul ka juhuveena või kõrvaldatava takistusena. Kunstlikult toodetud jää on tehislik takistus. Kaste ja härmatis ei ole juhuvesi.

Pall loetakse juhuvees olevaks sellisel juhul, kui pall asub või mingi selle osa puudutab juhuvett.

K

 

Kaasvõistleja (fellow comptetitor)

Vaata „Võistleja“.

Kadunud pall (lost ball)

Pall loetakse kadunuks siis, kui:

 1. palli ei leita või mängija ei tuvasta seda enda pallina 5 minuti jooksul pärast seda, kui mängija pool või tema või nende caddie’d on seda otsima asunud;
 2. mängija on sooritanud löögi varupalliga kohast, kust esialgne pall peaks asuma, või sellest paigast augule lähemalt (vt reeglit 27-2b);
 3. mängija on pannud mängu teise palli „trahv ja korduslöök“ karistusega reegli 26-1 a, 27-1 või 28 a alusel;
 4. mängija on pannud mängu teise palli, kuna on teada või kindel, et palli, mida ei leitud, on liigutanud välistegur (vt reeglit 18-1) või see asub tehislikus takistuses (vt reeglti 24-3), ebaharilikes pinnasetingimustes (vt reeglit 25-1c) või veetakistuses (vt reeglit 26-1b või c);
 5. mängija on löögi sooritanud asendatud.

Aega, mis on kulunud vale palli mängimise peale, ei arvestata palli otsimiseks lubatava 5 minuti sisse.

Kahevõistlus (single)

Vaata „Rajamängu vormid“.

Kohtunik (referee)

Kohtunik on isik, kelle komitee on määranud otsustama faktilisi küsimusi ja rakendama reegleid. Ta peab reageerima iga reeglite rikkumise puhul, mida ta märkab või millest talle teatatakse.

Kohtunik ei tohiks lipuvarrast käsitseda, augu juures seista ega selle asukohast märku anda, palli üles tõsta ega selle asukohta märkida.

Erisus rajamängus: juhul, kui kohtunik ei ole määratud mängijad kogu rajamängu vältel saatma, ei ole tal õigust mängu sekkuda, välja arvatud reegleid 1-3, 6-7 või 33-7 (või 23-7?) puudutavatel juhtudel.

Kolm pall (three-ball)

Vaata „Rajamängu vormid“.

Komitee (Committee)

Komitee on võistluse, või väljaspool võistlust kerkiva juhtumi puhul, väljaku eest, vastutav komitee.

Kõrvaldatavad takistused (loose impediments)

Kõrvaldatavad takistused on looduslikud objektid, sealhulgas:

 • kivid, lehed, oksad jmt
 • sõnnik
 • ussid, putukad jmt, nende kestad ning nende poolt uuristatud mullahunnikud arvestades, et need ei ole:
  • kinnitatud või kasvavad
  • tugevalt maa küljes kinni või
  • pallile kinnitunud.

Liiva ja lahtist mulda käsitletakse kõrvaldatavate takistustena puttamisgriinil, kuid mujal mitte.

Lund ja looduslikku jääd (välja arvatud härmatist) käsitletakse mängija omal valikul kas juhuveena või kõrvaldatava takistusena.

Kaste ja härmatis ei ole kõrvaldatavad takistused.

Külgveetakistus (lateral water hazard)

Külgveetakistus on veetakistus või selle osa, mis paikneb selliselt, et sealt ei ole võimalik või on komitee poolt peetud ebapraktiliseks kukutada pall veetakistuse taha vastavalt reeglile 26-1b. Külgveetakistus hõlmab kogu maapinda ja vett, mis jääb külgveetakistuse piiridesse.

Kui külgveetakistuse piirid on tähistatud tähistusvaiadega, asuvad vaiad külgveetakistuse sees ning takistuse piiriks on lähimad tähistusvaiadest väljaspool maapinnal asuvad punktid. Kui külgveetakistuse tähistamiseks kasutatakse nii tähistusvaiasid kui jooni, tähistavad vaiad takistust ning jooned takistuse piire. Kui külgveetakistuse piire tähistavad ainult maapinnal asuvad jooned, asub joon ise külgveetakistuse sees. Külgveetakistuse piir ulatub vertikaalselt nii alla- kui ülespoole.

Palli loetakse külgveetakistuses olevaks sellisel juhul, kui pall asub või mingi selle osa puudutab külgveetakistust.

Külgveetakistuse piiride märkimiseks või takistuse tähistamiseks kasutatavad tähistusvaiad on tehislikud takistused.

Märkus 1: veetakistuse see osa, mille puhul kehtivad külgveetakistuse kohta kehtestatud eeskirjad, peab olema selgelt tähistatud. Külgveetakistuse piiride märkimiseks või vastava ala tähistamiseks kasutatavad tähistusvaiad või jooned peavad olema punased.

Märkus 2: komitee võib kehtestada kohaliku reegli, millega keelatakse mängimine külgveetakistuseks kuulutatud keskkonnatundlikul alal.

Märkus 3: komitee võib defineerida külgveetakistuse veetakistusena.

L

 

Liikunud pall (ball deemed to move)

Vt „Liikuma või liikunud“.

Liikuma või liikunud (move or moved)

Palli loetakse liikunuks siis, kui see nihkub oma kohalt ja jääb seisma ükskõik millises muus kohas.

Lipuvarras (flagstick)

Lipuvarras on liigutatav sirge näidik, mille külge võib olla kinnitatud lipp või muu materjal ning mis asub keset auku näitamaks selle asukohta. Selle ristläbilõige peab olema ümmargune. Polstrite või lööki pehmendava materjali, mis võiks palli liikumist ülemäära mõjutada, kasutamine on keelatud.

Lisatud löök (penalty stroke)

Lisatud löök lisatakse vastavate reeglite kohaselt ühe poole või mängija tulemusele. Üks kahe vastu ja paarismängudes ei mõjuta lisatud löök mängu järjekorda.

Lähim jätkamiskoht (nearest point of relief)

Lähim jätkamiskoht on koht, kust jätkatakse mängimist palli karistuseta eemaldamisel mitteteisaldatava tehisliku takistuse (reegel 24-2), ebaharilike pinnasetingimuste (reegel 25-1) või vale puttamisgriin (reegel 25-3) mõjusfäärist.

See on palli asukohale lähim punkt väljakul:

 • mis ei ole augule lähemal;
 • kus palli asukohas ei avalda löögile, mida mängija esialgses asukohas ilma segava mõju olemasoluta oleks teinud, mõju sama tingimus, mille tõttu palli liigutati.

Märkus: selleks, et lähim jätkamiskoht täpselt tuvastada, peaks mängija sama kepiga, millega ta segava mõju puudumisel oma järgmise löögi oleks teinud, proovima pallile suunavõttu, mängusuunda ja kavandatavaks löögiks vajalikku löögiliigutust.

Löögiasend (stance)

Löögiasendi võtmine koosneb mängija jalgade asendi võtmisest ja löögi tegemiseks valmiduse loomisest.

Löögimängu vormid (forms of stroke play)

Individuaalne mäng: võistlus, kus iga võistleja mängib individuaalselt.

Paarismäng: võistlus, kus kaks võistlejat mängivad partneritena ja ühte palli.

Neli-pall: võistlus, kus kaks võistlejat mängivad partneritena, mõlemad mängivad oma palli.

Raja tulemuseks on partnerite tulemustest madalam. Kui üks partner jätab mõnel rajal mängu pooleli, siis karistust ei kaasne.

Märkus: bogey, par  ja Stableford võistluste kohta vaata reeglit 32-1.

Löök (stroke)

Löök on tagant ettepoole suunatud kepiliigutus eesmärgiga palli lüüa ja seda liigutada, kui aga mängija kepi selle allatoomisel enne kepipeaga palli puutumist vabatahtlikult peatab, ei ole ta lööki sooritanud.

M

 

Mängujoon (line of play)

„Mängujoon“  on suund, kuhu mängija soovib, et ta pall pärast löögi sooritamist lendaks, pluss mõistlik kaugus mõlemal pool planeeritud lennusuunda. Mängujoon ulatub maapinnast vertikaalselt ülespoole ning see ei pikene augu taha.

(Mängu)partner (partner)

Partner on teise mängijaga seotud, samal poolel mängiv mängija.

Üks kahe vastu mängus, paarismängus parim-pallis või neli-pallis, kui kontekst võimaldab, mõistetakse sõna mängija all ka tema partnerit või partnereid.

Mängusolev pall (ball in play)

Pall on mängus niipea, kui mängija on sooritanud löögi avalöögialas. Pall jääb mängu senikauaks, kuni see on auku löödud, välja arvatud juhul, kui see on kadunud, audis või üles tõstetud, või asendatud teise palliga, olenemata sellest, kas asendamine on lubatud või mitte; asendatud  pall muutub mängusolevaks palliks.

Kui mängija mängib palli avalöögialast väljastpoolt kas raja mängimise alustamisel või püüdes nimetatud viga parandada, ei ole pall mängus ja kohaldub reegel 11-4 või 11-5. Muul juhul tähendab mängusolev pall ka seda palli, mida mängiti avalöögialast väljastpoolt, juhul kui mängija soovib või on kohustatud sooritama oma järgmise löögi avalöögialalt.

Erand rajamängus: juhul, kui vastasmängija ei nõua löögi tühistamist vastavalt reeglile 11-4a, loetakse mängusolevaks palliks ka palli, mille mängija on raha mängimise alustamisel löönud väljastpoolt avalöögiala.

Mängutõrge (rub of the green)

Mängutõrge esineb siis, kui liikuva palli suunda on juhuslikult muutnud või palli on peatanud välistegur (vt reeglit 19-1).

Märkija (marker)

Märkija on isik, kelle komitee on määranud löögimängus võistleja tulemust kirja panema. Märkijaks võib olla kaasvõistleja. Märkija ei ole kohtunik.

Neli-pall (four-ball)

Vaata „Rajamängu vormid“ ja „Löögimängu vormid“.

N

 

Nõuanne (advice)

Nõuanne on igasugune nõu või soovitus, mis võiks mõjutada mängijat tema mängu, kepi või löögi tegemise metoodika valikul.

Infomatsioon reeglite, vahekauguste või üldise avaliku teabe nagu takistuste või lipuvarda positsiooni kohta puttamisgriinil, ei ole nõuanne.

Neli-pall (four-ball)

Vaata „Rajamängu vormid“ ja „Löögimängu vormid“.

P

 

Paarismäng (foursome)

Vaata „Rajamängu vormid“ ja „Löögimängu vormid“.

Pall auku löödud/pall augus (ball holed)

Vt „augus“.

Pall kadunud (ball lost)

Vaata „kadunud pall“.

Pall liikus (ball deemed to move)

Vaata „liikuma või liikus“.

Parandatav pinnas (ground under repair)

Parandatav pinnas on komitee või tema volitatud esindaja poolt eriliselt märgistatud väljaku osa. Mõiste sisaldab samuti äraviimiseks kokkukogutud materjale ning väljakutöölise tehtud auku, isegi kui need ei ole vastavalt tähistatud.

Kogu pinnas ja muru, põõsas, puu või mingi muu taim parandataval pinnasel loetakse parandatava pinnase osaks. Parandatava pinnase piirid ulatuvad vertikaalselt allapoole, mitte ülespoole. Parandatavat pinnast tähistavad vaiad ja liinid asuvad selle pinnase sees. Sellised vaiad loetakse takistusteks. Pall on parandataval pinnasel, kui see asetseb seal tervenisti või puudutab seda.

Märkus 1: lõigatud muru ja muu materjal, mis on väljakule jäetud ning mida pole kavas ära viia, ei ole parandatav pinnas juhul, kui seda pole vastavalt märgistatud.

Märkus 2: komitee võib kohalike reeglitega keelustada mängu parandataval pinnasel või niisugusel keskkonnakaitse alla kuuluval alal, mida määratletakse kui parandatavat pinnast.

Parim-pall (best ball)

Vaata „Rajamängu vormid“.

(Mängu)partner (partner)

Partner on teise mängijaga seotud, samal poolel mängiv mängija.

Üks kahe vastu mängus, paarismängus parim-pallis või neli-pallis, kui kontekst võimaldab, mõistetakse sõna mängija all ka tema partnerit või partnereid.

(Sama) pool/osapool (side)

Sama pool tähendab ühte kuni mitut mängijat, kes on mängupartnerid. Rajamängus on iga vastaspoolel mängiv mängija vastasmängija. Löögimängus on kõikide poolte liikmed võistlejad ja koos mängivad erinevate poolte liikmed on kaasvõistlejad.

Puttamisgriin (putting green)

Puttamisgriin on mängitava raja see ala, mis on spetsiaalselt puttamiseks valmistatud või komitee poolt selleks kuulutatud. Pall loetakse puttamisgriinil olevaks sellisel juhul, kui selle mingi osa puttamisgriini puudutab.

Puttamisjoon (line of putt)

Puttamisjoon on joon, mida mööda mängija soovib, et ta pall veereks pärast puttamisgriinil löögi sooritamist. Kui mitte arvestada reeglit 16-1e, hõlmab puttamisjoon mõistlikku kaugust mõlemal pool planeeritud palli liikumise joont. Puttamisjoon ei pikene augu taha.

R

 

R&A (R&A)

„R&A“ viitab ettevõttele R&A Rules Limited.

Rajamängu vormid (forms of match play)

Üksmäng: mäng, kus üks mängija mängib teise vastu.

Kahevõistlus (single): kaks võistlejat mängivad teineteise vastu.

Üks kahe vastu (threesome): mäng, kus üks mängija mängib kahe teise mängija vastu ja iga pool mängib ühte palli.

Paarismäng (foursome): mäng, kus kaks mängijat mängivad kahe teise mängija vastu ja iga pool mängib ühte palli.

Kolm-pall (three-ball): kolm mängijat mängivad üksteise vastu, igaüks mängides oma palliga. Iga mängija mängib samaaegselt kaht erinevat mängu (mõlema mängija vastu).

Parim-pall (best-ball): mäng, kus üks mängija mängib kahe teise mängija parema palli või kolme teise mängija parima palli vastu.

Neli-pall (four-ball): mäng, kus kaks mängijat mängivad oma paremat palli teise kahe mängija paremal palli vastu.

Reegel või reeglid (rule, rules)

Termin reegel tähendab:

 1. golfireeglid ja nende tõlgendused, nagu nad sisalduvad raamatus „Descisions on the Rules of Golf“;
 2. kõik komitee poolt reegli 33-1 ja lisa I alusel kehtestatud võistlustingimused;
 3. kõik komitee poolt reegli 33-8a ja lisa I alusel kehtestatud kohalikud reeglid;
 4. täpsustused, mis puudutavad:
 • lisades II ja III toodud keppide ja palli detailseid nõudeid ja nende tõlgendused, mis sisalduvad keppide ja pallide reeglite juhendis; ja
 • abivahendeid ja muud lisas IV kirjeldatud varustust.

Remondiala (ground munder repair)

Remondiala on väljaku mistahes osa, mis on komitee otsuse kohaselt vastavalt märgistatud või komitee õigusliku esindaja poolt selleks kuulutatud. Kogu maapind ja muru, põõsad, puud või muud kasvavad objektid, mis asuvad remondiala piirides, on osa remondialast. Remondiala alla kuuluvad ka eemaldamise eesmärgil hunnikusse või virna koondatud materjal ja väljakumeistri poolt tehtud augud, isegi kui need objektid ei ole vastavalt märgistatud. Väljakule maha jäetud niidetud hein ja muu materjal, mida ei ole planeeritud ära koristada ei ole remondiala, välja arvatud juhul, kui see on vastavalt märgistatud.

Kui remondiala piirid on tähistatud tähistusvaiadega, asuvad vaiad remondiala sees ning remondiala piiriks on lähimad tähistusvaiadest väljaspool maapinnal asuvad punktid. Kui remondiala tähistamiseks kasutatakse nii tähistusvaiasid kui jooni, tähistavad vaiad remondiala ning jooned remondiala piire. Kui remondiala piire tähistavad ainult maapinnal asuvad jooned, asub joone ise remondiala sees. Remondiala piir ulatub vertikaalselt alla-, kuid mitte ülespoole.

Pall loetakse remondialas olevaks sellisel juhul, kui pall asub või mingi selle osa puudutab remondiala.

Remondiala tähistamiseks kasutatavad tähistusvaiad on tehislikud takistused.

Märkus: komitee võib kehtestada kohaliku reegli, millega keelatakse mängimine remondialal või selleks kuulutatud keskkonnatundlikul alal.

S

 

(Sama) pool/osapool (side)

Sama pool tähendab ühte kuni mitut mängijat, kes on mängupartnerid. Rajamängus on iga vastaspoolel mängiv mängija vastasmängija. Löögimängus on kõikide poolte liikmed võistlejad ja koos mängivad erinevate poolte liikmed on kaasvõistlejad.

Suunavõtt (addressing the ball)

Mängija on pallile suuna võtnud siis, kui ta on oma kepi vahetult palli ette või taha maha pannud, hoolimata sellest, kas ta on võtnud sisse löögiasendi.

T

 

Takistus (hazard)

Takistus on igasugune veetakistus või bunker.

Tehislikud takistused (obstructions)

Tehislik takistus on kõik tehislik, sealhulgas tehislikud pinnased, teede ja radade ääred ning kunstlikult toodetud jää, välja arvatud:

 1. auti tähistavad objektid nagu seinad, tarad, tähistusvaiad ja piirdeaiad;
 2. audis asuva mitteteisaldatava tehisliku objekti mistahes osa;
 3. mistahes ehitis, mille komitee on kuulutanud väljaku lahutamatuks osaks.

Tehislikku takistust loetakse teisaldatavaks tehislikuks takistuseks sel juhul, kui seda on võimalik mõistliku pingutusega liigutada, ilma mängu liigselt viivitamata ning kahju tekitamata. Muul juhul on tegemist mitteteisaldatava tehisliku takistusega.

Märkus: komitee võib kehtestada kohaliku reegli, millega ta kuulutab teisaldatava tehisliku takistuse mitteteisaldatavaks tehislikuks takistuseks.

Trahvilöök (penalty stroke)

Trahvilöök  on kindlate reeglite alusel mängija või poole tulemusel lisatud löök. Üks kahe vastu mängus või paarismängus ei mõjuta trahvilöögid mängujärjekorda.

Tii

Tii on abivahend palli tõstmiseks maapinnast kõrgemale. See ei tohi olla pikem kui 4 tolli (101,6 mm) ega olla konstrueeritud ega valmistatud nii, et see võiks osutada mängujoont või mõjutada palli liikumist.

Täisring (stipulated round)

Täisring  tähendab väljakul radade mängimist nende õiges järjekorras, kui komitee ei ole otsustanud teisiti. Täisringi kuulub 18 rada, kui komitee ei määranud väiksemat radade arvu. Täisringi kohta rajamängus vaata täpsemalt reeglit 2-3.

U

 

Uruloom (burrowing animal)

Uruloom on loom (välja arvatud uss, putukas või muud sarnased), kes uuristab eluasemeks või enda kaitsmiseks augu, nagu näiteks mutt, suslik või teised sarnased loomad.

Märkus: Auk, mille on teinud muu loom peale urulooma, näiteks koer, ei ole ebaharilik pinnasetingimus, välja arvatud juhul, kui see on kuulutatud remondialaks või vastavalt märgistatud.

V

 

Vaatleja (observer)

Vaatleja on komitee poolt määratud isik, kes aitab kohtunikul otsustada faktilisi küsimusi ning teavitab kohtunikku kõigist reeglite rikkumistest. Vaatleja ei tohiks käsitseda lipuvarrast, augu juures seista ega selle asukohast märku anda, palli üles tõsta ega selle asukohta märkida.

Vale pall (wrong ball)

Vale pall on igasugune pall, mis ei ole mängija:

 • mängusolev pall;
 • varupall;
 • teine pall, mida on mängitud löögimängus reegli 3-3 või 20-7c alusel.

Vale pall on muuhulgas:

 • teise mängija pall;
 • maha jäetud pall;
 • mängija esialgne pall, kui see ei ole enam mängus.

Märkus: mängusolevaks palliks loetakse muuhulgas palli, millega on asendatud mängusolev pall hoolimata sellest, kas asendamine on lubatud.

Vale puttamisgriin (wrong putting green)

Vale puttamisgriin on iga muu puttamisgriin peale mängitava raja gripini. Selle termini alla kuuluvad ka väljakul asuv harjutus-puttamisgriin või pitching-griin, kui komitee ei ole otsustanud teisiti.

Varupall (provisional ball)

Varupall on pall, millega reegli 27-2 kohaselt mängitakse väljaspool veetakistust kadunud või audis oleva palli asemel.

Varustus (equipment)

Varustus  hõlmab kõike, mida mängija kasutab, seljas või kaasas kannab, või kõike, mida mängija jaoks kannavad tema mängupartner või kummagi caddie. Varustuse hulka ei arvestata palli, millega konkreetsel rajal mängitakse ning väikeseid esemeid nagu näiteks münt või tii, kui neid kasutatakse palli asukoha või palli kukutamise ala piiride märkimiseks. Varustuse hulka kuulub ka nii mootoriga kui mittemotoriseeritud golfikäru.

Märkus 1: pall, millega konkreetsel rajal mängitakse, on varustus juhul, kui see on üles tõstetud ja seda ei ole enam mängu tagasi pandud.

Märkus 2: kui golfikäru jagavad kaks või enam mängijat, loetakse käru ja kõike selles olevat ühe mängija varustuseks.

Kui käru liigutab üks käru jagavatest mängijatest (või tema partner), loetakse käru ja kogu selles olevat varustust selle mängija varustuseks.

Muul juhul loetakse käru ja kõike selles sisalduvat selle mängija varustuseks, kelle pall (või kelle partneri pall) on konkreetse olukorraga seotud.

Vastasmängija/vastane

Vastasmängija on selle poole liige, kelle vastu mängija pool rajamängus võistleb.

Veetakistus (water hazard)

Veetakistus on igasugune meri, järv, tiik, jõgi, kraav, kuivenduskraav või muu avatud vee säng (hoolimata sellest, kas seal on vesi sees või ei) ja igasugune muu sarnast laadi objekt väljakul. Kogu maapind ja vesi, mis asuvad veetakistuse piirides, on osa veetakistusest.

Kui veetakistuse piirid on tähistatud tähistusvaiadega, asuvad vaiad veetakistuse sees ning veetakistuse piiriks on lähimad tähistusvaiadest väljaspool maapinnal asuvad punktid. Kui veetakistuse tähistamiseks kasutatakse nii tähistusvaiasid kui jooni, tähistavad vaiad veetakistust ning jooned veetakistuse piire. Kui veetakistuse piire tähistavad ainult maapinnal asuvad jooned, asub joon ise veetakistuse sees. Veetakistuse piir ulatub vertikaalselt nii alla- kui ülespoole.

Palli loetakse veetakistuses olevaks sellisel juhul, kui pall asub või mingi selle osa puudutab veetakistust.

Veetakistuse või selle piiride tähistamiseks kasutatavad tähistusvaiad on tehislikud takistused.

Märkus 1: veetakistuse piiride märkimiseks või vastava ala tähistamiseks kasutatavad tähistusvaiad või jooned peavad olema kollased.

Märkus 2: komitee võib kehtestada kohaliku reegli, millega keelatakse mängimine veetakistuseks kuulutatud keskkonnatundlikul alal.

Võistleja (competitor)

Võistleja on mängija löögimängu võistluses. Kaasvõistleja on iga mängija, kellega koos võistleja mängib. Nad ei ole omavahel mängupartnerid.

Löögimängu paarismäng ja neli-pall võistlustel, kui kontekst võimaldab, mõistetakse sõna võistleja või kaasvõistleja all ka mängija partnerit.

Võistkond, pool (side)

Võistkond või pool on üks, kaks või mitu mängijat, kes on omavahel partnerid.

Välistegur (outside agency)

Rajamängus on välisteguriks iga tegur, mis ei ole ei mängija ega vastasmängija pool, kummagi poole caddie, ükski konkreetsel rajal mängitav pall ega kummagi poole varustus. Löögimängus on välisteguriks iga tegur, mis ei ole võistleja pool, poole caddie, ükski konkreetsel rajal mängitav pall ega poole varustus. Välisteguriks on ka kohtunik, märkima, vaatleja ja forecaddie. Välisteguriks ei ole tuul ja vesi.

Väljak (course)

Väljak on kogu maa-ala, mis jääb komitee poolt määratud piiridesse (vaata reeglit 33-2).

Ü

 

Üksik- (single)

Vaata „Rajamängu vormid“ ja „Löögimängu vormid“.

Üks kahe vastu (threesome)

Vaata „Rajamängu vormid“.